ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ލިތުންތައް(JalsaaLiyun)

އިންޑަސްޓްރީ އެވެ. ލޮރެމް އިޕްސަމް އަކީ 1500 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން މި ސިނާއަތުގެ ސްޓޭންޑަޑް ޑަމީ ޓެކްސްޓަކަށް ވެފައި، ނޭނގޭ ޕްރިންޓަރަކު ޓައިޕްގެ ގެލީއެއް ނަގައިގެން ޓައިޕް ސްޕީސިމަން ފޮތެއް ހެދުމަށް ސްކްރެމްބްލް ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ފަސް ގަރުނު ވަންދެން ދިރިހުރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޓައިޕްސެޓިން އަށް ލިބުނު ފުންމާލުން ވެސް އޭގެ މުހިންމު ގޮތެއްގައި ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި ލޮރެމް އިޕްސަމް ޕެސޭޖްތައް ހިމެނޭ ލެޓްރަސެޓް ޝީޓްތައް ނެރުމާއެކު، އަދި ދާދި ފަހުން ލޮރެމް އިޕްސަމްގެ ވަރޝަންތައް ހިމެނޭ އަލްޑަސް ޕޭޖްމޭކަރ ފަދަ ޑެސްކްޓޮޕް ޕަބްލިޝިން ސޮފްޓްވެއާތަކުން މަޝްހޫރުވެފައިވެއެވެ