އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަންދިރުވުމާއި ކުޅިވަރުގެރޫހު ދައްކުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި މިއަހަރު ފާހަގަކުރީ އަތޮޅުގެ ވެރިރަށް މަހިބަދޫގައި

އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަންދިރުވުމާއި ކުޅިވަރުގެރޫހު ދައްކުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި މިއަހަރު ފާހަގަކުރީ އަތޮޅުގެ ވެރިރަށް މަހިބަދޫގައި ތިން ކުޅިވަރު މުބާރާތެއް ބާއްވައިގެންނެވެ. އަތޮޅުގެ ދިހަ ރަށުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ ނުވަ ރަށަކުން މި ހަރަކާތްތަކުގައި ފޯރިއާއެކު ބައިވެރިވެ، ކުޅިވަރަށް އޮތް ޝައުގުވެރިކަމާއި ޤައުމީލޯބި ދައްކުވައިދިނެވެ.

 

8 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެން އައީ އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށްބޭއްވުނު ވަރަށް ވާދަވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކުންނެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ވަރުގަދަ މެޗުތަކާއި ޚާއްސަ ޓީމް ވޯކް ފެނިގެންދިޔައިރު، އެކި ރައްރަށުގެ ޓީމުތައް މަހިބަދޫގެ ދަނޑުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. ނޭވާހިފަހައްޓާލަންޖެހޭ ފޯރިގަދަ މެޗުތަކަށް ފަހު، މިއަހަރުގެޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވާނީ މަހިބަދޫގެ ފުޓުބޯޅަޓީމެވެ.

 

ފުޓުބޯޅަމުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެކި ރައްތަކުގެ ޓީމުތަކުން ވަނީ ހުނަރު ދައްކާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ހުނަރާއި އަޒުމު ދައްކާލައި  ޚާއްސަ ކުޅުމަކާއެކު އަންހެނުންގެ ބައިން ރަން މެޑަލް ހޯދީ މާމިގިލީ ޓީމެވެ މާމިގިލީގެ އަންހެނުންނަށް ތައުރީފު ކުރެވުނީ ހަގީގީ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި، އެމީހުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ދައްކާފައިވާތީ އެވެ.

 

ވަރުގަދަ ވާދަވެރި ފިރިހެނުންގެވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ރަން މެޑަލް ހޯދައި ރައްފަޚުރުވެރިކޮއްލީ ދިއްދޫގެ ފިރިހެން ވޮލީޓީމެވެ. ދިއްދޫގެ ފިރިހެނުން ދެއްކީ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ޓީމް ވޯކާއި އެމީހުންގެ ރަށުގެ ފަޚުރުވެރި ރަންވަނަ ދިފާއުކުރުމަށް ދެއްކިހިތްވަރެވެ. އެމީހުންގެ ކާމިޔާބީއަށް ފޯރިގަދަ ސަޕޯޓަރުންގެ އުފާވެރިކަމާއިއެކު ފޯރިދެމުންދިޔައިރު، މި އިވެންޓްތަކުން ކުރިއެރުވުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫހު ފާހަގަކޮށްލެވުނެވެ.

 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަހިބަދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން މި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޫޙާނީ އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަކަށެވެ. މި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްތަކުގެ އެތުލެޓިކްސް ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙު ވެސް އުފެދިގެން ދިޔަ އެވެ.

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޞީރު، މި ކާމިޔާބު އުފާފާޅުކުރުމާމެދު ބުނުއްވާފައިވަނީ، “މިއަދުގެ ޙަރަކާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ފާހަގަކުރުމުގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ގޮސްފައިވަތީ. އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.” ވަރަށް ފޯރިއާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއެއްގޮތަށް ރަށް ތަމްސީލުކުރި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮއް މުބާރާތްތަށް ބޭއްވި މަހިބަދޫގެ ހުރިހާރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލަށް އަދި މިކަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނާއި މިއިދާރާގެ އިދާރީޓީމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.”

 

މުބާރާތްތަށްނިންމައި ބެލުންތެރިން ފުރައިގެން ދިޔައީ މޫނުމަތިން ހިނިތުންވުމަކާއި އެއަތޮޅާއި ގައުމަށް ނިސްބަތްވުމުގެ ފަހުރުވެރި އިހުސާސެއް ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް ކުޅިވަރު މެދުވެރިކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރި މަސައްކަތުން ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ދެމިއޮތް އަސަރެއް ކޮށްފައިވާއިރު، އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ  މުއްސަނދި އަދި އެކުވެރި ސަގާފަތް ފާހަގަކުރުމުގައި ކުޅިވަރަށް ބާރުއެޅިފައިވެއެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރު