ތަޞައްވަރު

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަކީ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ޢިލްމްވެރި އެކުވެރި ޢަދުލުވެރި ފުދުންތެރި ހޭލުންތެރި އުފެއްދުންތެރި ދިވެހިވަންތަ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ، ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ، ފާގަތި ހިތްގައިމު އަމާން އަތޮޅަކަށް ވާނެއެވެ.