ކަމުން މިއީ 2000 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދަބެކެވެ. ވާޖިނިއާގެ

ތާ ހިލާފަށް ލޮރެމް އިޕްސަމް އަކީ ހަމައެކަނި ރެންޑަމް ޓެކްސްޓެއް ނޫނެވެ. މިއީ މީލާދީން 45 ވަނަ އަހަރުގެ ކްލާސިކަލް ލެޓިން އަދަބިއްޔާތެއްގެ ބިންގަލެއް ކަމުން މިއީ 2000 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދަބެކެވެ. ވާޖިނިއާގެ ހެމްޕްޑެން-ސިޑްނީ ކޮލެޖުގެ ލެޓިން ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ރިޗަޑް މެކްލިންޓޮކް ލޮރެމް އިޕްސަމް ޕެސޭޖެއްގެ ތެރެއިން މާ އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑު ލެޓިން ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލަފުޒު ކަމަށްވާ ކޮންސެކްޓެޓަރ ހޯދައި ކްލާސިކަލް ލިޓަރޭޗަރގައި މި ލަފުޒުގެ ސައިޓްތައް ހޯދައި ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި އެ ލަފުޒު ހޯދިއެވެ. ލޮރެމް އިޕްސަމް އައިސްފައިވަނީ މީލާދީން 45 ވަނަ އަހަރު ލިޔުއްވި ސިސެރޯ ލިޔުއްވާފައިވާ "ޑެ ފިނިބަސް ބޮނޮރަމް އެޓް މަލޯރަމް" (ހެޔޮ އަދި ނުބައިކަމުގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް) ގެ 1.10.32 އަދި 1.10.33 ވަނަ ބައިންނެވެ. މި ފޮތަކީ ރެނެސަންސްގެ ދުވަސްވަރު ވަރަށް މަގުބޫލު، ސުލޫކީ ނަޒަރިއްޔާއާ ބެހޭ ރިސާލަތެކެވެ. ލޮރެމް އިޕްސަމްގެ ފުރަތަމަ ސަފުހާ، "ލޮރެމް އިޕްސަމް ޑޮލޯރ ސިޓް އަމެޓް.."، އަންނަނީ 1.10.32 ވަނަ ބައިގައިވާ ސަފުހާއަކުންނެވެ.

1500 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރި ލޮރެމް އިޕްސަމްގެ ސްޓޭންޑަރޑް ޗަންކް ތިރީގައި މިވަނީ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ރިޕްރޮޑަކްޓްކޮށްފައެވެ. ސިސެރޯ ލިޔުއްވާފައިވާ "ޑީ ފިނިބަސް ބޮނޮރަމް އެޓް މަލޯރަމް" އިން 1.10.32 އަދި 1.10.33 ވަނަ ބައި ވެސް އޭގެ ސީދާ އަސްލު ފޯމުގައި ރިޕްރޮޑަކްޓްކޮށްފައިވާއިރު، 1914 ވަނަ އަހަރު ތާ ހިލާފަށް ލޮރެމް އިޕްސަމް އަކީ ހަމައެކަނި ރެންޑަމް ޓެކްސްޓެއް ނޫނެވެ. މިއީ މީލާދީން 45 ވަނަ އަހަރުގެ ކްލާސިކަލް ލެޓިން އަދަބިއްޔާތެއްގެ ބިންގަލެއް ކަމުން މިއީ 2000 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދަބެކެވެ. ވާޖިނިއާގެ ހެމްޕްޑެން-ސިޑްނީ ކޮލެޖުގެ ލެޓިން ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ރިޗަޑް މެކްލިންޓޮކް ލޮރެމް އިޕްސަމް ޕެސޭޖެއްގެ ތެރެއިން މާ އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑު ލެޓިން ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލަފުޒު ކަމަށްވާ ކޮންސެކްޓެޓަރ ހޯދައި ކްލާސިކަލް ލިޓަރޭޗަރގައި މި ލަފުޒުގެ ސައިޓްތައް ހޯދައި ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި އެ ލަފުޒު ހޯދިއެވެ. ލޮރެމް އިޕްސަމް އައިސްފައިވަނީ މީލާދީން 45 ވަނަ އަހަރު ލިޔުއްވި ސިސެރޯ ލިޔުއްވާފައިވާ "ޑެ ފިނިބަސް ބޮނޮރަމް އެޓް މަލޯރަމް" (ހެޔޮ އަދި ނުބައިކަމުގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް) ގެ 1.10.32 އަދި 1.10.33 ވަނަ ބައިންނެވެ. މި ފޮތަކީ ރެނެސަންސްގެ ދުވަސްވަރު ވަރަށް މަގުބޫލު، ސުލޫކީ ނަޒަރިއްޔާއާ ބެހޭ ރިސާލަތެކެވެ. ލޮރެމް އިޕްސަމްގެ ފުރަތަމަ ސަފުހާ، "ލޮރެމް އިޕްސަމް ޑޮލޯރ ސިޓް އަމެޓް.."، އަންނަނީ 1.10.32 ވަނަ ބައިގައިވާ ސަފުހާއަކުންނެވެ.

1500 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރި ލޮރެމް އިޕްސަމްގެ ސްޓޭންޑަރޑް ޗަންކް ތިރީގައި މިވަނީ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ރިޕްރޮޑަކްޓްކޮށްފައެވެ. ސިސެރޯ ލިޔުއްވާފައިވާ "ޑީ ފިނިބަސް ބޮނޮރަމް އެޓް މަލޯރަމް" އިން 1.10.32 އަދި 1.10.33 ވަނަ ބައި ވެސް އޭގެ ސީދާ އަސްލު ފޯމުގައި ރިޕްރޮޑަކްޓްކޮށްފައިވާއިރު، 1914 ވަނަ އަހަރު ތާ ހިލާފަށް ލޮރެމް އިޕްސަމް އަކީ ހަމައެކަނި ރެންޑަމް ޓެކްސްޓެއް ނޫނެވެ. މިއީ މީލާދީން 45 ވަނަ އަހަރުގެ ކްލާސިކަލް ލެޓިން އަދަބިއްޔާތެއްގެ ބިންގަލެއް ކަމުން މިއީ 2000 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދަބެކެވެ. ވާޖިނިއާގެ ހެމްޕްޑެން-ސިޑްނީ ކޮލެޖުގެ ލެޓިން ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ރިޗަޑް މެކްލިންޓޮކް ލޮރެމް އިޕްސަމް ޕެސޭޖެއްގެ ތެރެއިން މާ އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑު ލެޓިން ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލަފުޒު ކަމަށްވާ ކޮންސެކްޓެޓަރ ހޯދައި ކްލާސިކަލް ލިޓަރޭޗަރގައި މި ލަފުޒުގެ ސައިޓްތައް ހޯދައި ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި އެ ލަފުޒު ހޯދިއެވެ. ލޮރެމް އިޕްސަމް އައިސްފައިވަނީ މީލާދީން 45 ވަނަ އަހަރު ލިޔުއްވި ސިސެރޯ ލިޔުއްވާފައިވާ "ޑެ ފިނިބަސް ބޮނޮރަމް އެޓް މަލޯރަމް" (ހެޔޮ އަދި ނުބައިކަމުގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް) ގެ 1.10.32 އަދި 1.10.33 ވަނަ ބައިންނެވެ. މި ފޮތަކީ ރެނެސަންސްގެ ދުވަސްވަރު ވަރަށް މަގުބޫލު، ސުލޫކީ ނަޒަރިއްޔާއާ ބެހޭ ރިސާލަތެކެވެ. ލޮރެމް އިޕްސަމްގެ ފުރަތަމަ ސަފުހާ، "ލޮރެމް އިޕްސަމް ޑޮލޯރ ސިޓް އަމެޓް.."، އަންނަނީ 1.10.32 ވަނަ ބައިގައިވާ ސަފުހާއަކުންނެވެ.

1500 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރި ލޮރެމް އިޕްސަމްގެ ސްޓޭންޑަރޑް ޗަންކް ތިރީގައި މިވަނީ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ރިޕްރޮޑަކްޓްކޮށްފައެވެ. ސިސެރޯ ލިޔުއްވާފައިވާ "ޑީ ފިނިބަސް ބޮނޮރަމް އެޓް މަލޯރަމް" އިން 1.10.32 އަދި 1.10.33 ވަނަ ބައި ވެސް އޭގެ ސީދާ އަސްލު ފޯމުގައި ރިޕްރޮޑަކްޓްކޮށްފައިވާއިރު، 1914 ވަނަ އަހަރު 

ފަހުގެ ޚަބަރު